بیماری کووید ۱۹ ممکن است لخته شدن خون و انسداد رگهای خونی مغز را افزایش دهد