کتاب حرکات دست در کودکان فلج مغزی

کتاب حرکات دست در کودکان فلج مغزی

 

 

کتاب hand function in children with cerebral palsy Improving شامل ۲۶فصل است که به ترتیب توضیح مختصری در مورد آنها ارائه خواهد شد.

فصل ۱تا ۱۱ آن بیشتر در رابطه با فیزیولوژی دست و عضلات آن و همچنین نقش عواملی مثل بینایی و sensaitionدر عملکرد دست می باشد ودر فصل ۱۲ ارزیابی عملکرد دست از طریق تست های مختلف بیان شده است .

فصل ۱۳و۱۴ این کتاب مربوط به مداخله ی ارتوپدی در upper extremityاز جنبه ی جراحی های muscoloskeletalو اندازه گیری سموم مغزی که در صورت وجود سبب blockشدن گیرنده های مغزی می شود و در نتیجه عدم انقباض عضلات اتفاق می افتد.

فصل۱۵ مربوط به مداخلات درمانی در زمینه ی body function,structureکودکان CPبه منظور کمک به عملکرد دست آنها می باشدو فصل ۱۶در مورد یادگیری حرکتی در بچه های cp مطالبی ارائه شده است،که در این فصل مراحلmotor learningو فاکتورهای موثر در آن ذکر شده است .

فصل ۱۷ دیدگاه شناختی بر مداخله ی کاردرمانی را مطرح مي كند.در اين رويكرد به كودك كمك مي شود تا  مهارتهای آموخته شده را در محیط های گوناگون تعمیم دهد.و از ديدگاه حل مسئله به بررسي مشكلات حركتي مي پردازد.

فصل۱۸ در مورد آموزش هدفمند فعالیت های روزانه می باشد که چندین نمونه مورد مطالعه در این راستا ذکر شده است.

فصل۱۹در رابطه با مداخله براساس توانایی کودک بحث شده است که در مورد ارزشها و علایق و اثر آن در مداخله درمانی توضیح داده شده است .

فصل ۲۰،حرکت درمانی القایی است که طی مطالعات انجام شده دریافتند که تمرین در اندام سالم سبب کاهش محدودیت حرکتی اندام آسیب دیده مقابل می شود.

فصل۲۱رابطه ی self careو عملکرد دست را توضیح می دهد که برای انجام مهارتهای self careمثل غذاخوردن ،لباس پوشیدن یا بستن زیپ و دکمه و…عملکرد دست را ضروری می داند.

فصل۲۲ در زمینه بهبود hand writing بچه های cpنکات کلیدی ارائه کرده است.

فصل ۲۳در مورد آموزش بازی به بچه های cp به منظور ارتقاء مهارت هاو کیفیت زندگی آنها می باشد .

فصل۲۴ در رابطه آموزش فعالیت های کامپیوتری توسط وسایل کمک  آموزشی مطالبی ارائه شده است.

فصل ۲۵  این کتاب در مورد participationمی باشد که براساس تعریف WHOوICF مشارکت به عنوان پیامد سلامتی مورد تاکید است .براین اساس مشارکت کودکان تحت تاثیر عوامل فردی و محیطی قرار می گیرد.

فصل ۲۶ در مورد ارتقاء تمرینات evidence base به منظور ارائه ی هر چه بهتر خدمات درمانی برای بچه های cp می باشد.

در انتهامي توان گفت كتاب حاضر  يكي از كتابهاي جديدي  است كه توانبخشي دست را به صورت جامع مورد بررسي قرار داده است.

نمونه ای یک فصل از کتاب