کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

 

کارگاه یکپارچگی حسی

مدرس: دکتر پیشیاره

زمان و محل برگزاری: ۱۷ و ۱۸ شهریور، دانشگاه علوم پرشکی همدان

*این کارگاه دارای ۵ امتیاز بازآموزی برای گروه کاردرمانی است*