کارگاه آموزشی

کارگاه آموزشی

کارگاه بازی درمانی

مدرس: دکتر میرزایی

زمان و محل برگزاری: ۱۹ شهریور ماه، دانشگاه علوم پزشکی همدان

* این کارگاه دارای ۵ امتیاز بازآموزی برای گروه کاردرمانی است*