این ویدئو توسط گروه آلنار تهیه شده و شامل نکاتی جهت افزایش توجه و تمرکز فرزندان شماست