کاردرمانگر شایان علمداری فر

مدیر کلینیک کادرمانی و توانمندسازی پایا

سرپرست تیم تشخیص و ارزیابی و درمانگر بالینی کلینیک کاردرمانی و توانمندسازی پایا


 –> بخشی از سوابق بالینی:

* مدیر و درمانگر کلینیک کاردرمانی پایا

درمانگر مؤسسه توانبخشی میلاد قائم

درمانگر مجتمع توانبخشی شهید مرجانی

درمانگر کلینیک کاردرمانی مهرگان

 –>بخشی از سوابق تدریس:

همکاری با دانشگاه علوم پزشکی شیراز  به عنوان مربی کارآموزی و کارورزی جهت آموزش واحدهای بالینی دانشجویان مقطع کارشناسی کاردرمانی

 –>بخشی از سوابق اجرایی:

  عضو هیئت مدیره انجمن کاردرمانی استان فارس

  دبیر اجرایی نخستین همایش کاردرمانی استان فارس ۱۳۹۰

  دبیر اجرایی دومین همایش کاردرمانی استان فارس ۱۳۹۵

 

 –> فعالیت های علمی مرتبط دوران دانشجویی:

مؤسس، مدیر مسئول و سردبیر نشریه کاردرمانی شیراز

دبیر پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشکده علوم توانبخشی

دبیر پژوهشی و عضو هیئت اجرایی طرح summer student دانشگاه علوم پزشکی شیراز –(۱۳۸۹)

دانشجوی برگزیده پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز – (۱۳۹۰)

سرپرست چندین بازدید دانشجویان از مراکز پژوهشی تهران

–> فعالیت های دیگر دوران دانشجویی:

دبیر شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- (۱۳۸۸)

دبیر اجرایی جشن هفته خوابگا های دانشگاه علوم پزشکی شیراز – (۱۳۸۸)

دبیر اجرایی گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی شیراز – (۱۳۸۸)

مدیر واحدهای فرهنگی و رفاهی خوابگاه شهید دستغیب (ره)، دانشگاه علوم پزشکی شیراز – (۱۳۸۹)

عضو شورای مشاورین جوان ریاست دانشگاه علوم پزشکی شیراز – (۱۳۸۹)

عضو برگزیده شورای صنفی دانشگاه علوم پزشکی شیراز- (۱۳۸۸)

عضو شورای فرهنگی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز- (۱۳۸۸)

عضو فعال کانون شعر پیچک دانشگاه علوم پزشکی شیراز

سرپرست تیم دوچرخه سواری دانشگاه علوم پزشکی شیراز