کاردرمانان:

========================================================================

————————————————————–

۱٫ کاردرمانگر شایان علمداری فر

مدیر کلینیک

سرپرست تیم تشخیص و ارزیابی
و درمانگر بالینی کلینیک کاردرمانی
و توانمندسازی پایا

 

————————————————————–

۳٫ کاردرمانگر مهدی راستی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کاردرمانی و توانمندسازی پایا

 

 

 

 

————————————————————–


۴٫ کاردرمانگر نگار رهنمایی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کاردرمانی و توانمندسازی پایا

 

 

 

————————————————————–

۵٫ کاردرمانگر سارا گودرزی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کاردرمانی و توانمندسازی پایا

 

 

 

————————————————————–

۶٫ کاردرمانگر آذین نمازی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کادرمانی و توانمندسازی پایا

 

 

 

 

————————————————————–

۷٫ کاردرمانگر فرزاد کاظمی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کادرمانی و توانمندسازی پایا

 

 

 

 

————————————————————–

۸٫ کاردرمانگر عاطقه قربانی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کادرمانی و توانمندسازی پایا

 

 

 

————————————————————–

۹٫ کاردرمانگر رقیه مولایی

درمانگر بالینی بخش کاردرمانی کلینیک کادرمانی و توانمندسازی پایا