چرا پس از کارهای طولانی دچار مچ درد و گزگز در انگشتان می‌شویم؟